Társadalmi Egyeztetés

Társadalmi egyeztetés a „Kulturális és természeti örökség megőrzése, bemutatása és hozzáférhetőségének javítása" programterület keretében
 

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása és hozzáférhetőségének javítása című programterület keretében megjelent "A városi épített örökség megőrzése"  c. felhívás társadalmi egyeztetésre.

Javaslataikat és észrevételeiket  2013. december 15-ig várjuk az alábbi felületen.

A pályázati felhívás az alábbi linkről tölthető le magyarul:

A városi épített örökség megőrzése

Figyelem: Kérdés feltétele az oldal tetején található regisztráció/belépés után lehetséges!
Fontos! InternetExplorer böngésző használata esetén a szövegbe történő beillesztés nem működik, ezért kérjük, hogy a fórum hozzászólást más böngészőben, vagy begépeléssel tegyék meg!

Hozzászólások az oldalhoz

TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Edit Konok2013. december 10. 13:48:06 Tárgy:Tartalmi értékelési szempontok

Véleményem szerint a tartalmi értékelés 1. és 2. szempontjai (hátrányos helyzetű térségek és kisebb lélekszámú városok preferálása) nem kapcsolódnak a pályázati célokhoz, hiszen olyan kritériumok alapján részesítenek előnyben projekteket, mely szempontoknak nincs tartalmi, örökségvédelmi vagy fenntarthatósági vetületük, jelentőségük. Ezek a szempontok olyan, adott projekten kívül álló, a fejlesztés által nem befolyásolható tényezőket jelentenek, amelyek nem állnak összefüggésben a kulturális örökség értékével, a tervezett fejlesztés örökségvédelmi jelentőségével, kulturális-közösségi hasznosíthatóságának lehetőségeivel és fenntarthatóságával, így az itt elveszthető 8 pont akár azt is eredményezheti, hogy olyan projektek támogatására nem kerülhet sor, amelyek ezeket a valóban lényeges szempontokat teljesítik (szemben azokkal, amelyek esetleg e szempontok alapján kevésbé jól teljesítenek, ugyanakkor a lakosságszám vagy hátrányos helyzet miatt többletpontot érnek el).

Ez azért is problematikus, mert számos nagyvárosban található olyan kulturális-közösségi tér, funkció, amely nemcsak adott város szempontjából jelentős, de a vonzáskörzet azon településein élők számára is biztosítja a kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mely településeken nem lenne fenntartható egy ilyen funkció. Éppen ezért az sem szerencsés, hogy olyan településeket részesít előnyben a pályázat, ahol a kulturális szolgáltatásokkal való ellátottság alacsony. (ráadásul ez nemcsak a kínálati oldal hiányosságaira vezethető vissza, hanem arra is, hogy nincs is igény adott településen ilyen szolgáltatásra)

Nem érthető a 6. tartalmi értékelési szempont („A fejlesztendő épület településközponti elhelyezkedésű, és/vagy eddigi funkciói alapján társadalmilag jelentős értéket képvisel”) relevanciája a pályázati célokkal összefüggésben: a pályázati felhívás preferálja a jelenleg kihasználatlan vagy alulhasznosított műemlék épületek kulturális-közösségi célú hasznosítását, ami ellentmondásban van azzal, hogy ennél az értékelési szempontnál előnyként jelenik meg az „eddigi funkciói alapján társadalmilag jelentős értéket képvisel” kitétel. A településközponti elhelyezkedés fontossága sem érthető.

Véleményem szerint a IV. Fenntarthatóság tartalmi értékelési szempont, azon belül is a pénzügyi életképesség kritérium jelentőségéhez képest túl kis súllyal szerepel a szakmai értékelési kritériumok között. Igen lényeges lenne a pénzügyileg fenntartható projektek fejlesztésének ösztönzése, ellenkező esetben a támogatás felhasználásával olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek nem fenntarthatóak, így akár rövid időn belül újra leromlott állapotba kerülhetnek. Ezen értékelési szempontra indokolt lenne nagyobb hangsúlyt fektetni, pontosabban meghatározva a pénzügyi fenntarthatóság elvárt kritériumait (pl. elérhető igénybevevői kör / vonzáskörzet nagysága; várható látogatószám megalapozott becslése; kulturális célú és üzleti alapon nyújtott szolgáltatások összhangja; pénzügyi eredmények megalapozott számítása; stb.).

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2014. január 2. 14:37:32 Tárgy:Tartalmi értékelési szempontok

Köszönjük a Városi épített örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. A Pályázati felhívás alapvető céljai között megfogalmazásra került a hátrányos helyzetű csoportok kulturális javakhoz történő hozzáférhetőségének javításának igénye. Itt elsősorban azokat a meglévő, helyi célcsoportokat segíti a felhívás, akik társadalmi helyzetükből adódóan korlátozottan férnek hozzá kulturális javakhoz, szolgáltatásokhoz, és ez jellemzően kisebb városokban (a források szűkőssége miatt jelentkező kulturális elemek hiánya miatt) intenzívebben érvényesül.

A központi elhelyezkedés a megközelíthetőséget, jobb hozzáférhetőséget segíti, amely vonzerőt jelenthet egy jelenleg alulhasznosított kulturális elem esetében. Amennyiben ez a szempont nem érvényesül, természetesen abban az esetben is indokolt a fejlesztés, ha nehezen megközelíthető, de eddigi funkciói alapján társadalmilag jelentős értéket képvisel a fejlesztendő épület.

A gazdasági fenntarthatósági szempontokat, illetve az említett kritériumokat természetesen kiemelten vesszük figyelembe, amelyek alapfeltételek, plusz pontszámtól függetlenül a pályázónak biztosítani kell a fejlesztési tervek koherenciáját. Köszönjük észrevételeit!

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zoltán Csizmadia2013. december 11. 15:20:24 Tárgy:Helyi védettség

A támogatás céljában országos műemléki védelem alatt álló épület van megjelölve, az Indikátorok fejezetben viszont Városi örökséghez tartozó megóvott, felújított épület létrejötte, megléte szerepel a pályázati eredményeknél.

A két feltétel a mi értelmezésünkben ellent mond egymásnak. Van-e lehetőség csak az egyiknek teljesülnie, tehát a két feltétel között ’vagy’ kapcsolat lehet-e?

Javasoljuk, hogy egy nem országos műemléki védelem alatt álló, csupán helyi védettségű kulturális központ (pl. művelődési ház, színház, mozi), amely segíti a valódi szükségleteken alapuló társadalmi befogadást a kulturális és közösségi javakhoz való hozzáférésen keresztül, illetve valódi magas látogatószámmal bír, szintén pályázhasson jelen felhívás keretein belül. Véleményünk szerint egy ilyen intézmény illeszkedik a támogatás céljaihoz, s ténylegesen hozzájárul a kulturális élet színvonalához.

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2014. január 2. 15:42:37 Tárgy:Helyi védettség

Köszönjük a Városi épített örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Az Ön által feltüntetett két feltételnek egyszerre szükséges teljesülnie. A Pályázati felhívás B2.1. pontjának megfelelően „Kizárólag országos műemléki védettség alatt álló épület helyreállítása/felújítása támogatható”, valamint a kötelező indikátorként feltüntetett Városi örökséghez tartozó megóvott, felújított épületek száma esetében a minimálisan elvárt célérték az 1. Bár az említett fejlesztés, a helyi kulturális központok támogatása valóban indokolt lenne, azonban a források szűkössége miatt erőteljesebb fókuszt igényelt a felhívás. Ezeknek a feltételeknek a módosítása sajnos nem áll módunkban. Észrevételeit köszönjük!

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Edina Bordács2013. december 13. 9:04:36 Tárgy:Pályázók köre, tartalmi értékelés szempontjai, benyújtandó mellélkletek

Javasoljuk,  hogy a konstrukción belül az önkormányzati fenntartású intézmények közvetlenül is pályázhassanak, tekintettel arra, hogy a legtöbb, örökségvédelem alatt álló épület intézmény általi üzemeltetésben van (pl. múzeumok). A tartalmi értékelési szempontok 1-2. pontjaiban túlzónak találjuk a 35.001 főnél nagyobb lakosságszámú, illetve nem hátrányos  helyzetű városok 8 pontos veszteségét, ezzel a nagyvárosokban, így Budapesten is található, jelentős közösségi és kulturális funkciót betöltő épületek fejlesztésére irányuló projekt javaslatok hátrányba kerülhetnek. Javasoljuk továbbá a kiírás tervezetében jelenleg szereplő építési engedély benyújtási kötelezettség helyett annak megvizsgálását, hogy elegendő legyen a pályázat benyújtási határidejéig történő érkeztetés az építési hatósághoz.

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2014. január 2. 15:47:38 Tárgy:Pályázók köre, tartalmi értékelés szempontjai, benyújtandó mellékletek

Köszönjük a Városi épített örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. A donor felek által elfogadott programdokumentum meghatározza a támogatható szervezetek körét, amelyben a központi költségvetési szervek, az önkormányzati és a non-profit szervezetek szerepelnek.

A Pályázati felhívás alapvető céljai között megfogalmazásra került, hogy a fejlesztésnek a hátrányos helyzetű vagy a leghátrányosabb helyzetű településeken történő megvalósítása kiemelten fontos, így a szakmai értékelés során ezt a kritériumot hangsúlyosabban vettük figyelembe.

A pályázónak a pályázat beadásakor rendelkeznie kell hatályos építési engedéllyel és ennek másolatát a pályázathoz csatolnia szükséges. Ettől a kritériumtól nem tudunk eltekinteni.

Észrevételeit köszönjük!

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

István Kocsis2013. december 14. 19:35:51 Tárgy:Értékelési szempontok

Tisztelt Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.!

Köszönettel vesszük a Norvég Alap Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program, Városi épített örökség megőrzését célzó pályázati felhívás társadalmi egyeztetésében való részvétel lehetőségét.

A támogatni szándékozott fejlesztési célokkal a Magyarországi Evangélikus Egyház azonosulni tud, azok eléréséért eddigi tevékenységeivel és a tervezett fejlesztéssel is tevékenyen hozzá szeretne járulni.

A kiírással kapcsolatos észrevételeink:

A B2.2. A projekt tartalmára vonatkozó minőségi előírások harmadik pontjában, illetve a Megalapozottság/koherencia/komplexitás értékelésénél is nevesítésre kerül a roma illetve zsidó kulturális örökség védelme, amely szempont a kiemelését nem értjük, azt a fejlesztési program háttere, illetve alapvető cél részek sem támasztják alá.

Amennyiben a kiemelés a holokauszt, illetve a porrajmos 70. évfordulója miatt történt, kérjük, hogy a reformáció 2017-ben ünneplésre kerülő 500. évfordulójára tekintettel a protestáns kulturális örökség (mint jelentős közösség és kultúraformáló társadalmi változás) védelme is kerüljön kiemelésre és az értékelésnél pontozásra.

Az értékelés Indokoltság-ot vizsgáló rész első és második pontjában kapható 3 illetve 5 pont az összes pontszámhoz (25) képest indokolatlanul magas. A pontszámok csökkentése a hátrányos helyzetű illetve kisebb méretű városokban megvalósuló, társadalmilag hasznos projektek esélyét nem rontja, de növeli a nagyobb méretű, és így több és nagyobb hátrányos helyzetű lakossal rendelkező településen megvalósuló projektek esélyeit, azaz a támogató céljainak elérését segíti.

A felhívásban jelzik, hogy egyszakaszos, egyfordulós eljárásban történik a bírálat, arról nem esik szó, hogy a felhasználható forrás lekötése esetén várható-e a kiírás felfüggesztése, vagy a tervezett május végi határidőig nyitva áll a kiírás?

Az általános útmutató említi, hogy a támogató egyes esetekben dönthet nevesített projektek támogatásáról. A Városi épített örökség megőrzését célzó források tekintetében került vagy kerül sor ilyen nevesített projektek támogatására?

Köszönettel:

Kocsis István Magyarországi Evangélikus Egyház országos pályázati referens

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2014. január 2. 15:50:00 Tárgy:Értékelési szempontok

Köszönjük a Városi épített örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. A Pályázati felhívás alapvető céljai között megfogalmazásra került, hogy a fejlesztésnek a hátrányos helyzetű vagy a leghátrányosabb helyzetű településeken történő megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok támogatása kiemelten fontos, így a szakmai értékelés során ezt a kritériumot hangsúlyosabban vettük figyelembe. A roma illetve zsidó kulturális örökség védelmének előtérbe helyezése a donor országok kifejezett kérése alapján a progamdokumentumban vállalt cél, amely nemcsak a magyar, hanem minden támogatásban részesülő ország programjában elvárt kiemelt cél.

A pályázatokat a Felhívásban feltüntetett fix határidőig szükséges benyújtani. A pályázati felhívásban meghatározott határidőig benyújtott pályázatok egyszerre kerülnek értékelésre és az értékelői pontszámok rangsorolása alapján kerül sor döntéshozatalra, így nem beszélhetünk a keret idő előtti kimerüléséről és a kiírás felfüggesztéséről.

A Városi örökség megőrzését célzó források tekintetében nem került sor nevesített projekt támogatására.

Észrevételeit köszönjük!

00